Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Vai trò của đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên.

Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân và giá trị đối với cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, danh nhân văn hóa mà còn là nhà ngoại giao kiệt xuất. Tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao của Người là cơ sở quan trọng để Đảng và nhà nước ta thực hiện đường lối độc lập tự chủ, đa...

Sự hy sinh thầm lặng của những người con Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhiều con em Hà Tĩnh đã cống hiến tuổi xuân, xương máu và hy sinh oanh liệt được ghi danh là những người anh hùng dân tộc như Phan Đình Giót (quê ở Cẩm Xuyên), như 10 cô gái ở ngã ba...