Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng giai cấp công nhân

Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền - Đăng ngày: .

Những thành tựu to lớn vàcó ý nghĩa lịch sử gần 30 năm của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đang đứng trước vận hội mới to lớn hơn bao giờ hết đó chính là do đường lối sáng tạo của đảng và lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Nhân tố trực tiếp là sự phát triển nhanh chóng và không ngừng đi lên của nền kinh tế, trong đó nền công nghiệp mà giai cấp công...

Tư cách pháp nhân đối với đời sống của Doanh nghiệp

Tác giả: Dương Thị Cẩm Hằng - Đăng ngày: .

Chế định pháp nhân là chế định đặc trưng của dòng họ pháp luật Civil law. Với mục đích đơn giản hóa và ổn định đời sống pháp lý, tư cách pháp nhân trao cho các tổ chức khả năng trở thành một chủ thể độc lập trong các quan hệ pháp luật. Theo Luật...

Sự hình thành và phát triển học thuyết của Lênin về Chủ nghĩa quốc tế

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Học thuyết của Lênin về chủ nghĩa đế quốc là một cống hiến vô cùng to lớn trong phong trào cách mạng thế giới. Tất cả các tác phẩm của Lênin qua các thời kỳ từ 1900 đến 1924 đã phản ánh rõ sự hệ thống lý luận của Người về quy luật ra đời, bản...