Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Sự phát triển tư duy của Đảng về công nghiệp hóa từ sau đổi mới đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

Công hiệp hóa thường được xem như một giai đoạn nhất định trong lịch sử phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nghĩa là có khởi đầu và có kết thúc. Mức độ ngắn, dài của quá trình công nghiệp hóa ở các nước không giống nhau, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan.

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 07/4/1907 – 07/4/2017)

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học...

Giá trị to lớn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đảng (từ ngày 6/1 đến 7/2/1930) thành một chính đảng duy nhất của Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược...