Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Nguyên Hào - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ cách mạng lỗi lạc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại mà còn là một nhà báo cách mạng vĩ đại. Người khước từ mọi danh hiệu mà mọi người tôn vinh và chỉ khiêm tốn nhận mình là một người có nhiều duyên nợ với báo chí nhưng sự nghiệp báo chí mà Người để lại hết sức đồ sộ và có giá trị to lớn về cả lý luận và thực tiễn với khoảng 2.000 bài báo...

Vai trò của đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

Công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính...

Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân và giá trị đối với cách mạng Việt Nam

Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, danh nhân văn hóa mà còn là nhà ngoại giao kiệt xuất. Tư tưởng đối ngoại và phong cách ngoại giao của Người là cơ sở quan trọng để Đảng và nhà nước ta thực hiện đường lối độc lập tự chủ, đa...