Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 07/4/1907 – 07/4/2017)

Tác giả: Th.S Đào Thị Thúy - Đăng ngày: .

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ tư (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy...

Giá trị to lớn của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Thúy - Đăng ngày: .

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đảng (từ ngày 6/1 đến 7/2/1930) thành một chính đảng duy nhất của Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược...

Vận dụng nghị quyết đại hội XII của Đảng vào giảng dạy chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Th.S Trần Thị Mai Hương - Đăng ngày: .

Trong bài viết, tác giả đã vận dụng những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào giảng dạy phần “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mục đích của...