CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY

Tác giả: Admin ITC-HTU - Đăng ngày: .

Khoa Lý luận chính trị có 21 cán bộ, giảng viên và nhân viên.

1.  Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hoài Sanh

- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2.  Hội đồng khoa học và đào tạo

-  TS. Nguyễn Hoài Sanh - Chủ tịch HĐ

- TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Thư ký HĐ

 -TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Uỷ viên HĐ

- ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Ủy viên HĐ

- ThS. Đường Thế Anh - Ủy viên HĐ

- ThS. Đào Thị Thúy - Ủy viên HĐ

- ThS. Trần Nguyên Hào - Ủy viên HĐ

- ThS. Phạm Huy Thông - Ủy viên HĐ

3. Các bộ môn

3.1. Bộ môn Nguyên lý chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin:

1. Nguyễn Bích Hằng,  ThS. Triết học - Trưởng bộ môn (Đang NCS)

2. Bùi Thị Lợi,  ThS. Triết học

3. Phạm Huy Thông ThS. Kinh tế chính trị

4. Nguyễn Thị Hà, ThS. Giáo dục chính trị

5.  Đào Thị Thuý,  ThS. Giáo dục chính trị

6.  Đậu Thị Hồng,  ThS. Triết học

7. Phạm Thị Thanh Huyền - ThS. Triết học

3.2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh-Đường lối Cách mạng của Đảng:

1.  Nguyễn Hồng Ninh,  ThS. Kinh tế chính trị - Trưởng bộ môn

2.  Trần Nguyên Hào, ThS. Hồ Chí Minh học

3. Đường Thế Anh,  ThS. Lịch sử

4. Trần Thị Thúy, ThS. Giáo dục chính trị

5. Trần Thị Mai Hương, ThS. Giáo dục chính trị

6. Lê Thị Thái, ThS. 

7. 

3.3. Bộ môn Luật:

1.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn, TS. Luật học, Trưởng bộ môn

2. Đinh Tiên Hoàng,  ThS. Luật học

3. Trần Thị Bích Nga, ThS. Luật học, Đang NCS

4. Dương Thị Cẩm Hằng, ThS. Luật học

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Điện thoại/Email

Ghi chú

1

Nguyễn Hoài Sanh

Tiến Sĩ

Triết học

0917.789.988

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tiến sĩ

Luật học

0983.874.276

0912.606.615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Bích Hằng

Tiến sĩ

Triết học

0912.136.548

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Trưởng bộ môn Nguyên lý chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin

- Đang học NCS

4

Nguyễn Thị Hồng Ninh

Thạc sĩ, GVC

Kinh tế chính trị

0983.180.571

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng bộ môn Đường lốicách mạng của Đảng

5

Lê Thị Thái

Thạc sĩ

Đường lối CM của Đảng

091.753.8585

thaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Trần Nguyên Hào

Thạc sĩ

Hồ Chí Minh học

0912.292.648

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Phạm Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Triết học

0982.195.695

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Đường Thế Anh

Thạc sĩ

Lịch sử

0982.753.261

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Nguyễn Thị Hà

Thạc sĩ

Giáo dục chính trị

0914.640.367

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Phạm Huy Thông

Thạc sĩ

Kinh tế chính trị

0167.679.897

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đang học NCS

11

Đào Thị Thuý

Thạc sĩ

Giáo dục chính trị

0945.913.913

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

Đậu Thị Hồng

Thạc sĩ

Triết học

0986.775.462

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

Bùi Thị Lợi

Thạc sĩ

Triết học

0989.627.874

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đang NCS

14

Đinh Tiên Hoàng

Thạc sĩ

Luật học

0983.104.186

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

Trần Thị Bích Nga

Thạc sĩ

Luật học

098.219.5695

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Đang NCS

16

Nguyễn Thị Hương Liên

Cử nhân

Văn thư lưu trữ

0942998389

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn thư

Chủ tịch Công đoàn

5. Những danh hiệu đạt được

5.1. Danh hiệu của tập thể cán bộ giảng viên

- Năm học 2007 - 2008 đạt tập thể lao động tiên tiến;

- Năm học 2008 - 2009 đạt tập thể lao động tiên tiến;

- Năm học 2009 - 20010 đạt tập thể lao động tiên tiến;

- Năm học 2010 - 2011 đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc;

- Năm học 2011 – 2012 đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2012 - 2013 đạt tập thể lao động tiên tiến.

5.2. Danh hiệu của tập thể sinh viên

- Năm học 2009 - 20010 đạt danh hiệu Chi đoàn tiên tiến;

- Năm học 2010 - 2011 đạt tập thể Liên chi đoàn  tiên tiến xuất sắc;

- Năm học 2011 – 2012 đạt tập thể Liên chi đoàn tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2012 - 2013 đạt tập thể Liên chi đoàn tiên tiến xuất sắc.

6. Địa chỉ liên hệ

-  Địa chỉ: Tầng 5, nhà A3, Trường Đại học Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh)

-  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Fax:

-  Điện thoại: 0393. 885.134