Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giảng viên Khoa LLCT tham gia tập huấn giảng dạy các môn Lý luận Chính trị theo chương trình mới

Tác giả: GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Thực hiện công văn số 3283/BGDĐT- GDĐH ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn giảng dạy các môn Lí luận chính trị, các giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham gia Hội nghị tập huấn tại Đà Nẵng từ ngày 16/8 đến ngày 19/8 năm 2019.


Nội dung đợt tập huấn nhằm thực hiện kế hoạch số 525/KH-BGD ĐT ngày 19/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/22014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập các môn Lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Tham dự lớp tập huấn, các giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được tập huấn chương trình, giáo trình mới và phương pháp dạy học các môn khoa học Mác Lê nin cả hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, trình độ đại học. Chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị trong đào tạo đại học có sự thay đổi căn bản như sau:

 


Thứ nhất, học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nay đã chuyển thành 3 học phần, đó là Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong đó môn Triết học Mác - Lênin có thời lượng là 3 tín chỉ; môn Kinh tế hính trị Mác - Lênin có thời lượng 2 tín chỉ; môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có thời lượng là 2 tín chỉ.

 

Thứ hai, học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển thành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với thời lượng là 2 tín chỉ.

 


Thứ ba, học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữa nguyên tên gọi và số tín chỉ là 2 tín chỉ.


Cùng với sự thay đổi chương trình, giáo trình, các giảng viên Lý luận chính trị cũng được tiếp thu tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học các môn lý luận chính trị theo hướng hiện đại, chú trọng rèn luyện kỹ năng, phát triển năng lực người học, làm cho các môn lý luận chính trị Mác Lê nin gần gũi hơn với đời sống hiện thực, tạo sự hứng thú cho người học khi học các môn khoa học Mác – Lênin.

 


Trong quá trình tham gia tập huấn các giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã tích cực thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp cho ban chỉ đạo xây dựng chương trình và giáo trình.

 


Sau những đợt tập huấn, các giảng viên lý luận chính trị đã có bài thu hoạch thể hiện rõ kết quả của việc nghiên cứu, chương trình giáo trình mới . Bản thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân các giảng viên với công tác chuyên môn và nghề nghiệp.

 


Với tinh thần tập huấn nghiêm túc và hiệu quả, sau khi kết thúc đợt tập huấn, các giảng viên Khoa Lí luận chính trị của Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ báo cáo nội dung chương trình tập huấn đến Ban Giám hiệu nhà trường, tới từng giảng viên của khoa, nhanh chóng xây dựng đề cương môn học, soạn giáo án, đề cương bài giảng triển khai áp dụng giảng dạy các môn Lí luận chính trị theo chương trình và giáo trình mới trong năm học 2019 - 2020.