Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nghiên cứu giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đại học ở Trung Quốc

Tác giả: TS.Phạm Huy Thông - Đăng ngày: .

 

 

Ở Trung Quốc, dưới cái nhìn của hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư tưởng đạo đức trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong toàn quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa làm chỗ dựa tinh thần cho thanh niên đương đại, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tố chất chính trị tư tưởng, tố chất văn hóa khoa học, tố chất tâm lý cho sinh viên trở nên lành mạnh, hài hòa, phát triển toàn diện.


1. Hàm ý cơ bản của hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa

Trung Quốc xác định hệ thống giá trị cốt lõi tức là hệ thống giá trị cơ bản trong hệ thống giá trị đa dạng của một xã hội, nó thuộc vị trí chủ đạo và chi phối, phản ánh hiện thực cuộc sống và yêu cầu nội tại phát triển xã hội cùng với lợi ích căn bản của giai cấp thống trị.

Ở Trung Quốc, hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa là sản phẩm hệ thống giá trị chủ nghĩa xã hội khoa học của chủ nghĩa Mác kết hợp với thực tiễn cụ thể của Trung Quốc. Tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa Mác, lý tưởng chung xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tinh thần dân tộc với cốt lõi là chủ nghĩa yêu nước, và tinh thần thời đại lấy việc cải cách sáng tạo làm nòng cốt, và danh dự quan xã hội chủ nghĩa với nội dung chính “Bát vinh bát sỉ”, (tức tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục) tất cả cùng cấu thành nội dung cơ bản của hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Bốn phương diện này cùng liên hệ với nhau, xuyên suốt với nhau, cùng cấu thành tổng thể hữu cơ thống nhất biện chứng.

1.1 Tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa Mác là linh hồn hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa

Chủ nghĩa Mác là hình thái ý thức của giai cấp vô sản và thế giới quan khoa học, là bản chất xây dựng Đảng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, là tư tưởng chủ đạo lý luận trị quốc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nó quyết định tính chất và phương hướng hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng của Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng của “Tam biểu” cùng với khoa học phát triển quan là kết tinh của chủ nghĩa Mác và tình hình thực tế của Trung Quốc, là chủ nghĩa Mác được Trung Quốc hóa. Trung Quốc xác định chỉ có kiên trì theo sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng chính thuyết “Tam biểu”, mới có thể hội tụ được lực lượng chung nhân dân các dân tộc trên toàn Đảng toàn quốc, hình thành chỗ dựa tinh thần thống nhất, là cơ sở lý luận cho việc xây dựng toàn diện xã hội “Tiểu khang” (Xã hội đạt mức thịnh vượng trung bình, đủ ăn đủ mặc).

1.2 Lý tưởng chung xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là chủ đề của hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa

Trong giai đoạn hiện nay, lý tưởng chung của nhân dân các dân tộc Trung Quốc chính là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tiến hành cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, xây dựng đất nước Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Tinh thần dân tộc lấy yêu nước làm nòng cốt và tinh thần thời đại lấy cải cách sáng tạo làm nòng cốt, là kết tinh hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Tinh thần thời đại lấy cải cách sáng tạo làm trọng tâm là ý thức hệ tư tưởng của dân tộc Trung Quốc và là thành quả vĩ đại của đặc trưng lý luận chủ nghĩa Mác theo thời gian kết hợp với thực tế cách mạng, xây dựng, cải cách của Trung Quốc, là động lực vô tận cho sự tiến bộ của dân tộc Trung Quốc.

Danh dự quan xã hội chủ nghĩa là cơ sở hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, Trung Quốc đang trong thời kỳ chuyển dịch cơ chế, vì thế xây dựng đạo đức được ưu tiên hàng đầu, nòng cốt của xây dựng đạo đức chính là danh dự quan, trong đó nội dung chính của danh dự quan trong xã hội chủ nghĩa chính là thuyết “Bát vinh bát sỉ”, kết hợp chặt chẽ đạo đức tốt đẹp truyền thống nhân dân Trung Hoa.

2. Phương pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ở Trung Quốc

2.1 Phát huy toàn diện vai trò các kênh chính trong các khóa học lý luận chính trị tư tưởng

Ở Trung Quốc, môn học lý luận chính trị tư tưởng là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên đại học. Lấy việc giáo dục trên giảng đường làm phương thức chính, phát huy đầy đủ vai trò kênh chính trong việc dạy môn lý luận chính trị tư tưởng, áp dụng nhiều cách thức và biện pháp khác nhau, kiên trì mở mang trí óc cho sinh viên bằng những thành quả mới nhất Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, thuyết giảng hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, giúp cho sinh viên thông hiểu ý nghĩa và nội dung hệ thống lý luận khoa học, giúp sinh viên kiên trì giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác và lý tưởng chung xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Một là, đẩy mạnh cải cách sáng tạo trong dạy học. Giảng viên phải nắm được chính xác tinh thần tài liệu giáo trình và nội dung chính, không ngừng tổng kết khái quát bằng trải nghiệm và kinh nghiệm dạy học, kịp thời nâng cao hình thức mức độ truyền thụ; tăng cường nghiên cứu phương pháp giảng dạy môn học các bộ môn; trọng điểm tăng cường nghiên cứu hệ thống dạy học và hệ thống lý luận các môn học; ưu việt hóa phương pháp dạy học, không ngừng thúc đẩy cải cách dạy học, giúp cho môn lý luận chính trị tư tưởng thực sự trở thành môn học được sinh viên yêu thích.

Hai là, đẩy mạnh sáng tạo bồi dưỡng cho giảng viên. Căn cứ theo quy định và yêu cầu liên quan của Chính phủ, nghiêm túc thực hiện chế độ giảng viên chuẩn. Giảng viên được biên chế chuyên ngành xét duyệt hợp lý, căn cứ theo số lượng sinh viên và nhiệm vụ giảng dạy, xác định tỷ lệ thầy trò thích hợp, về căn bản giải quyết tình trạng thiếu giảng viên chuyên môn, nhiệm vụ giảng dạy quá nặng nề. Đi sâu cải cách chế độ nhân sự, chế độ quản lý và chế độ phân phối, thu hút và khuyến khích các giảng viên môn chuyên ngành liên quan ở trường học và các nhân viên chuyên ngành ở các phòng ban nghiên cứu khác gia nhập, thực hiện đẩy mạnh đội ngũ chuyên môn giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác, nỗ lực đào tạo hình thành đội ngũ cốt cán giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác có tư tưởng chính trị kiên định, năng lực tinh thông, đạo đức cao thượng, kỷ luật nghiêm minh, tác phong xuất sắc.

2.2 Phát huy đầy đủ vai trò giáo dục và dẫn dắt trong các hoạt động văn hóa ở khuôn viên trường học

Văn hóa học đường là văn hóa mà ở đó, sinh viên có thể cảm nhận sâu sắc nhất và phát huy ảnh hưởng trực tiếp. Xây dựng văn hóa học đường giúp cụ thể hóa và trực quan hóa hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa vô hình, từ đó ảnh hưởng ngầm hóa đến tư tưởng của sinh viên, giúp họ xây dựng giá trị quan theo hướng lành mạnh, tự chống lại được những xung đột các loại trào lưu xã hội và quan niệm giá trị. Vì vậy, Trung Quốc xác định xây dựng văn hóa học đường cần kiên trì, thâm nhập giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa vào trong các hoạt động: học thuật, nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, vui chơi giải trí…phát huy đầy đủ vai trò giảng đường thứ hai, nhóm lý luận sinh viên, mượn các hình thức giáo dục chủ đề, nghiên cứu chuyên đề, điều tra xã hội, tuyên truyền chính sách, báo cáo, diễn thuyết…tạo nên môi trường học tập lý luận phong phú trong khuôn viên trường học, được sinh viên đón nhận, ý thức tự giác, mới có thể thực sự phát huy được vao trò giáo dục hóa và chức năng quy phạm của hệ thống giá trị cốt lõi.

2.3 Phát huy trọn vẹn vai trò sân chơi và nhịp cầu thực tiễn xã hội

Thực tiễn xã hội là hoạt động bồi dưỡng năng lực cải tạo thế giới quan của sinh viên, tức là quá trình thống nhất hữu cơ giữa nhận thức và hành động, cũng là quá trình nội hóa từ nhận thức đến hành động, có vai trò quan trọng không thể thay thế được. Vì vậy, các trường cao đẳng đại học ở Trung Quốc từng bước xây dựng cho sinh viên cơ chế hiệu quả lâu dài trong công tác thực tiễn xã hội, đưa nó vào trong kế hoạch bồi dưỡng nhân tài tổng thể trường học. Những người làm nghề giáo dục tích cực dẫn dắt sinh viên bước ra cánh cổng trường học, tham gia thực tiễn xã hội và các hoạt động công ích :“tam hạ hương”, phục vụ chí nguyện, thực tập chuyên ngành, điều tra xã hội, lao động sản xuất, giúp cho sinh viên trải nghiệm vinh nhục trong thực tiễn xã hội, rèn luyện ý chí, tăng tiến nhận thức, bồi dưỡng ý thức phục vụ và tinh thần cống hiến của họ, thâm nhập hiểu rõ hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn.

Tài liệu tham khảo

[1]. 司忠华.网络思想政治教育“碎片化”灌输的缘由、内涵与策略[J].思想教育研究.2017(08)

[2]. 邢丹.新媒体视域下高校辅导员职业能力提升路径探析[J].河南教育(高教).2017(08)

[3]. 付艳;徐建军.网络思想政治教育学的逻辑起点[J].思想教育研究.2017(08)