Giảng viên khoa Lý luận chính trị tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị hè 2016

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Bồi dưỡng lý luận Chính trị là hoạt đông đặc biệt bổ ich đối với giảng viên Lý luận chính trị. Thực hiện công văn số 3745 /BGDĐT-GDĐH ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lí luận chính trị, Trưởng khoa Lý luận chính trị và các Trưởng bộ môn của khoa đã tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn tại Hà Nội từ ngày 14/ 8 đến ngày 16/8 năm 2016.

Tại lớp tập huấn các giảng viên một lần nữa được học tập quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm cơ bản,tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những điiểm mới của Nghị quyết Đại hội, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn.

Các giảng viên cũng đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoa XI về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Lớp học cũng được cung cấp những thông tin có tính thời sự về phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) đối với “ đường lưỡi bò” của Trung Quốc và ứng xử của Việt Nam, giúp các giảng viên Lý luận chính trị kịp thời cập nhật thông tin và có quan điểm đúng đắn khi nhìn nhận và giải thích vấn đề này cho sinh viên cũng như quần chúng nhân dân.

LLCT.18

Tham dự lớp bồi dưỡng, các giảng viên lý luận chính trị được cung cấp một cách tổng quan về Đại hội XII của Đảng. Những con số, sự kiện, điểm mới đã phản ánh sự phát triển vượt bậc của Đảng ta về số lượng, chất lượng, về công tác tổ chức và về nhận thức lý luận và thực tiễn, phản ánh sự đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sau những buổi học tập, các giảng viên lý luận chính trị đã có bài thu hoạch thể hiện rõ kết quả của việc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như những nội dung khác được tiếp thu. Bản thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân trong việc nắm vững Nghị quyết XII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này. Các giảng viên đã đi sâu phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề được học tập; có liên hệ với thực tiễn công tác giảng dạy của bản thân cũng như thực tiễn của địa phương đơn vị, đồng thời đề xuất những giải pháp có hiệu quả để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Với tinh thần tập huấn nghiêm túc và hiệu quả, sau khi kết thúc đợt tập huấn, các Trưởng bộ môn khoa Lí luận chính trị của Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tổ chức báo cáo nội dung chương trình tập huấn đến từng giảng viên của Khoa và nhanh chóng triển khai áp dụng vào giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong năm học 2016 - 2017.