Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Lí luận Chính trị tham gia Lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Tác giả: Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Từ ngày  1- 5/8/2011,  tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), các giảng viên Khoa Lý luận Chính trị đã tham gia “Lớp học tập Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho giảng viên lý luận chính trị các trường Đại học, Cao đẳng” từ Thừa Thiên - Huế trở ra do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục -  Đào tạo tổ chức.

Tại lễ khai mạc lớp học, PGS,TS. Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng.

Qua 5 ngày học tập, các giảng viên đã được nghe các báo cáo viên, là những người trực tiếp tham gia chuẩn bị các văn kiện, viết tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI lên lớp với các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đảng (Sửa đổi, bổ sung); Những nội dung sửa đổi giáo trình các môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị, các học viên của lớp tập huấn đã nắm vững những luận điểm cơ bản, nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội cũng như những chỉnh sửa, bổ sung trong giáo trình các môn học lý luận chính trị. Đây chính là một tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng nói chung, cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng trong công tác nghiên cứu và giảng dạy; góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam.