Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Khoa Lý luận chính trị tham gia lớp tập huấn lý luận chính trị hè 2017

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Thực hiện công văn số 3855/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào và Quyết  định số 571/QĐ-TĐHHT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Lý luận chính trị đã nghiêm chỉnh tham gia lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị hè 2017 tại thành phố Hải Phòng do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tham gia lớp tập huấn gồm Ban chủ nhiệm khoa, các trưởng bộ môn và hai giảng viên Lý luận chính trị.

Trong ba ngày từ 06/9 đến ngày 08/9/2017, lớp tập huấn đã được nghe các nhà khoa học, các chuyên gia cung cấp nhiều chuyên đề mang tính thời sự cấp bách và cần thiết về:

- Tình hình quốc tế, trong nước nổi bật và những điểm nổi bật trong quan hệ ngoại giao Việt Nam sáu tháng đầu năm 2017;

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Những nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ường Đảng khóa XII.

- Kết luận 94-KL/TW về Đổi mới học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Với các chuyên đề được cập nhật trong đợt tập huấn này, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên lý luận chính trị có thêm nhiều thông tin và kiến thức mới, bổ ích để vận dụng vào việc giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị.