LÊNIN bàn về nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng Khoa Lý luận chính trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Trong Đại hội III toàn Nga của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga (họp từ ngày 2 đến ngày 10-10-1920), Lênin đã đến dự và đọc bài diễn văn lịch sử: “Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên”. Bài diễn văn được xem như là cương lĩnh của Đảng cộng sản trong việc giáo dục ý thức cho đoàn thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng xã hội mới: Cộng sản chủ nghĩa.

 Lênin đã từng khẳng định, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều lần nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản. Lênin cho rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên và chính thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Chính vì vậy, nếu không lôi cuốn được toàn thể thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể đi đến thành công.

Trong bài phát biểu, Lênin đã khẳng định rõ Nhiệm vụ của thanh niên nói chung và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên cộng sản nói riêng đó là học tập. Nhưng học tập cái gì và học như thế nào? Lênin trả lời: “Học chủ nghĩa cộng sản”. Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”. Mặt khác, theo Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là ý chí phấn đấu, hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của quần chúng nhân dân. Công tác giáo dục và học tập của đội ngũ thanh niên không tách khỏi sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn Thanh niên cộng sản là giáo dục ‎ý thức và trách nhiệm cộng sản cho thanh niên lao động bằng cách gắn chặt lý luận với hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Lênin yêu cầu: “phải tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ thanh niên, phải làm gương mẫu về giáo dục và kỷ luật. Có như vậy mới có thể hoàn thành công cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa”.

Đối với Đoàn Thanh niên phải biết tổ chức công tác của mình để gắn liền việc rèn luyện, học tập và giáo dục của mình với lao động của công nhân và trong nhân dân. Lênin cho rằng “Đoàn Thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội mà ở trong mọi việc đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và có sáng kiến của mình”.

Đối với nhà trường không được đóng khung việc rèn luyện, giáo dục và học tập trong nhà trường, tách rời cuộc đấu tranh sôi nổi của quần chúng nhân dân. Tức là đoàn thanh niên cần phải gắn liền giữa học kiến thức và tu dưỡng để trở thành những người cộng sản. Đó chính là mục đích và yêu cầu của đoàn thanh niên.

Riêng đối với bản thân thanh niên phải có thái độ nghiêm túc nhất đối với học tập. Không học theo lối sách vở, theo kỷ luật hà khắc, học gạo, nhồi nhét kiến thức mà phải học c theo lối nắm kiến thức về những sự việc cơ bản, hiểu sâu mọi sự việc thực tế, phải biết học tập trên tinh thần phê phán.  Lênin đã đưa học thuyết của Mác ra để lấy ví dụ về tinh thần học nghiền ngẫm, phê phán và thông qua phong trào công nhân để kiểm tra lại.

Và cuối cùng Lênin đã khẳng định, với vai trò hết sức quan trọng đó, Đoàn thanh niên phải trở thành một trường học, nơi giáo dục mọi người từ khi còn nhỏ để trở thành những người cộng. Và chính giáo dục thanh niên là hoạt động trung tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đoàn.

Những tư tưởng của Lênin về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên và Đoàn Thanh niên cộng sản đã được Đảng cộng sản Việt Nam nắm vững và vận dụng sáng tạo vào công tác vận động thanh niên trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã coi công tác thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng và luôn tin tưởng, kỳ vọng ở thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  

Thực tiễn đã cho thấy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Thanh niên ngày càng xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, với cộng đồng xã hội, ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực đó đã vẽ nên một bức tranh đẹp về lớp thanh niên ngày nay sống có lý tưởng, giàu lòng nhân ái, khát vọng cao cả, có trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.