Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Những cống hiến vĩ đại của Các Mác cho nhân loại

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền, Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

Các Mác là người thầy vĩ đại không chỉ của cách mạng Việt Nam nói riêng mà là của toàn thể giai cấp vô sản, toàn thể loài người tiến bộ nói chung.Trong điều kiện thời đại ngày nay đã có nhiều biến đổi sâu sắc, nhiều điểm khác nhau về con đường và xu thế phát triển của từng dân tộc cũng như nhân loại, song con đường mà C.Mác đã vạch ra cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người mãi mãi là chân lý của loài người quan tiến bộ.

Kỷ niệm 195 năm ngày sinh của C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2013), ôn lại những cống hiến về lý luận của Người đối với nhân loại nói chung là một việc làm hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay.

C.Mác là một thiên tài tư tưởng mà năng lực trí tuệ của ông xứng đáng được coi là trí tuệ của một người khổng lồ của thời đại mình. Tư tưởng và sự nghiệp của C.Mác đã vượt qua mọi thử thách của thời gian, được nhiều thế hệ nhắc đến với tất cả sự khâm phục, ngưỡng mộ và tôn vinh.

Trước hết, chúng ta phải kể đến quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử của C.Mác. Đây là một trong hai phát minh vạch thời đại của ông. Với phát minh này, lần đầu tiên, lịch sử được nhận thức và lý giải đúng như bản thân nó, khách quan và chân thực.

Thứ hai, lý luận hình thái kinh tế - xã hội, là xương sống trong học thuyết của Mác về phát triển xã hội theo lôgic lịch sử - tự nhiên. Trên cơ sở phát hiện ra quy luật mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, Mác cũng đồng thời xây dựng lý luận về cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, và lịch sử trải qua bao thăng trầm thì vẫn phát triển theo đúng quy luật của nó.

Thứ ba, đó là những dự báo thiên tài trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” mãi mãi còn giá trị. C.Mác đã dự báo rằng: sự thất bại của giai cấp tư sản và sự thắng lợi của giai cấp vô sản đều là một tất yếu lịch sử như nhau - đây là những tư tưởng mang tầm vóc chiến lược của C.Mác.

Thứ tư, phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư, là phát minh thứ hai, vạch thời đại của thiên tài C.Mác. Trong suốt cả cuộc đời của mình C.Mác dường như chỉ dành thời gian để suy nghĩ và nghiền ngẫm để viết bộ “Tư bản”. Với phát hiện này, C.Mác đã vén bức màn che đậy về bản chất bóc lột sức lao động làm thêm của chủ nghĩa tư bản.

Thứ năm, phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đem lại lời giải thích khoa học và cách mạng về sứ mệnh lịch sử đó – một giá trị có tầm thời đại của C.Mác. Đây là cốt lõi lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác, là nhân tố quyết định bước nhảy vọt của tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chuyển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành hiện thực.

Bước sang thế kỷ XXI, nhân loại chứng kiến bao sự thay đổi nhưng những tư tưởng có tính chất vạch thời đại ấy của C.Mác vẫn sống mãi, có giá trị và sức sống trường tồn. Tư tưởng, lý luận ấy của C.Mác và chủ nghĩa Mác là một kho tàng vô giá, mãi mãi cần phải khám phá, hiểu biết, vận dụng và phát triển.

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình Hòa (Đồng chủ biên) Triết học Mác và thời đại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2009

2. Học thuyết Mác với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003.

3. GS.TS Nguyễn Hùng Hậu, PGS.TS Trần Văn Phòng (Đồng chủ biên), Một số vấn đề triết học trong các văn kiện Đâij hội XI của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2012.