Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh

Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Tuyên truyền, giáo dục là hoạt động có mục đích của chủ thể nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần và tư tưởng đến đối tượng, biến những tri thức, giá trị tinh thần và tư tưởng đó thành nhận thưc, niềm tin, tình cảm, cổ vũ đối tượng hành động theo định hướng đề ra. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tuyên truyền, giáo dục là đem một điều gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm".

            Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử của dân tộc cho sinh viên là làm cho sinh viên hiểu, thấm nhuần những phẩm chất đạo đức cách mạng và giá trị truyền thống lịch sử dân tộc để tu dưỡng, rèn luyện theo những giá trị truyền thống lịch sử đó.

            Đối với thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và truyền thống dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không những cung cấp cho sinh viên kiến thức về những chuẩn mức đạo đức, về truyền thống lịch sử của dân tộc mà còn giúp sinh viên xây dựng một mô hình nhân cách và có định hướng đúng trong việc xây dựng lối sống, rèn luyện và học tập. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trong hoàn cảnh lịch sử mới, trong nền kinh tế thị trường và sự tác động đa dạng của thông tin. Mặt trái của cơ chế thị trường, của toàn cầu hoá đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lớp trẻ. Đặc biệt, đối với sinh viên, lứa tuổi luôn nhạy bén với cái mới, nếu không có sự tuyên truyền, giáo dục, định hướng rõ ràng và kịp thời  của nhà trường, sinh viên khó có thể vượt qua những thử thách của đời sống xã hội và khó có thể xác định cho mình một hướng đi đúng đắn. Chính vì vậy để thực hiện nhiệm vụ " Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc"  bên cạch việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc cho sinh viên

            Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam là hệ thống những giá trị tinh thần và vật chất, hữu hình và vô hình, những phong tục tập quán thói quen, hành vi, việc làm của con người Việt Nam được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị đó tạo nên nền tảng và bản sắc văn hóa con người Việt Nam.

            Để trở thành người công dân tốt, sinh viên không những phải có nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn phải thấm nhuần truyền thống đạo đức của dân tộc để sống, lao động trong cộng đồng xã hội, yêu quê hương đất nước và quyết tâm xây dựng quê hương đât nước giàu mạnh.

            Giáo dục phẩm chất đạo đức và truyền thống dân tộc cho sinh viên được thực hiện bằng nhiều hình thức, nhưng ở trong Trường Đại học Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền giáo dục được thực hiện một cách có hệ thống, phát huy những thế mạnh về công tác chuyên môn của nhà trường. 

            Tổ chức thực hiện tuần giáo dục công dân, tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống và truyền thống dân tộc 

            Việc tổ chức học tập giúp cho học sinh nhận thức một cách đầy đủ về truyền thống của dân tộc. Đó là truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, yêu thương con người, truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và truyền thống hiếu học.

            Hiện nay, những truyền thống đó vẫn được phát huy cho phù hợp với thời kỳ mới và đang dần dần mang thêm diện mạo mới. Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh hiểu rõ: yêu nước chính là yêu độc lập tự do, yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gắn liền với lòng tự hào về đất nước, dân tôc, biết ơn với những người đã có công với nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Yêu nước là phải giữ gìn, phát huy những thành quả của cha ông trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Yêu Tổ quốc gắn với yêu đồng bào, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước. Yêu nước ngày nay còn là anh dũng trong lao động sản xuất, chịu đựng gian khó, vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh. Đó cũng chính là biểu hiện của truyền thống anh dũng bất khất chống ngoại xâm trong thời kỳ mới.

            Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh cũng đã hiểu rằng bên cạnh đức tính chịu thương chịu khó, còn phải năng động, sáng tạo, không ngừng học tập và rèn luyện, chủ động trong lao động, lao động có kỷ luật, có năng suất và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nền kinh tế thị trường. Đó là biểu hiện mới của những phẩm chất đạo đức truyền thống Việt Nam: cần cù, hiếu học. Những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam chính là hóa thân của những truyền thống đó của dân tộc, tạo ra những nét riêng bản sắc văn hóa con người Việt Nam.

            Việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân  vừa có ý nghĩa cung cấp cho sinh viên những vấn đề có tính chất thời sự, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước một cách kịp thời mà còn chuẩn bị một tâm thế tốt cho sinh viên bước vào năm học mới, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

             Lồng ghép nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống và truyền thống dân tộc cho sinh viên trong xây dựng nội dung chương trình, bài giảng

            Xây dựng nội dung chương trình, bài giảng là việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh. Xây dựng chương trình, bài giảng  phải đảm bảo yêu cầu, mục đích về trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng và thái độ cho sinh viên. Xây dựng chương trình, bài giảng để đào tạo sinh viên trở thành người lao động tốt, thì không chỉ chú trọng vào việc trang bị kiến thức mà còn phải tập trung ở rèn luyện kỹ năng, xây dựng thái độ tích cực, đúng đắn cho sinh viên. Chương trình học tập không chỉ đảm bảo về lý thuyết mà phải chú trọng cả thực thực hành. Thông qua chương trình thực hành để giáo dục, rèn luyện cho sinh viên những phẩm chất của con người Việt Nam. Trong nội dung bài giảng, giảng viên không chỉ cung cấp kiến thức lý luận mà còn phải liên hệ thực tiễn. Hiểu biết về thực tiến cuộc sống giúp sinh viên năng động hơn, thích ứng nhanh chóng với những sự phát triển của kinh tế - xã hội, sẵn sàng lao động cống hiến để lập thân, lập nghiệp và xây dựng quê hương đất nước.

            Nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức và truyển thống dân tộc phải đảm bảo tính lý luận, thực tiễn và phù hợp với ngành nghề đạo tạo để giúp sinh viên liên hệ vận dụng một cách thiết thực với chuyên môn của mình. Mặt khác, xây dựng chương trình, nội dung bài giảng về phẩm chất đạo đức lối sống và truyền thống dân tộc yêu cầu người giảng viên phải có hiểu biết về truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đặc biệt là hiểu rõ về văn hóa và truyền thống con người và quê hương Hà Tĩnh.

            Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp sinh viên thâm nhập thực tế

            Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên có điều kiện thâm nhập thực tế, rèn luyện kỹ năng sống, gắn lý thuyết với thực hành. Trong mỗi khóa học, tùy vào từng ngành nghề cụ thể, các khoa đào tạo đã tổ chức các đợt thực tế chuyên môn, đi tham quan thực tế về nguồn, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống và con người Hà Tĩnh. Những hình thức hoạt động phong phú đa dạng giúp sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán, đời sống văn hóa của quê hương đất nước và được đắm mình trong dòng chảy của truyền thống của dân tộc.

            Công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng và truyền thống lịch sử dân tộc còn được thực hiện với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, như: xây nhà tình nghĩa, thực hiện phong trào sinh viên tình nguyện, hoạt động từ thiện giúp đỡ những người cô đơn, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những trẻ em vùng dân tộc ít người …. Những hoạt động đó đã nói lên sự thấm nhuần tình cảm đạo đức cao đẹp, sự cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam của sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh.

                     Nhận thức một cách sâu sắc yêu cầu của đổi mới giáo dục và đào tạo, xác định nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam hoàn thiện về nhân cách, lối sống là nhiệm vụ vừa rất cơ bản, chiến lược, vừa rất cấp bách trong sự nghiệp đào tạo của nhà trường, thời gian qua đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã giành được nhiều thành tích xuất sắc và khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình. Trong đó giáo dục phẩm chất đạo đức, truyền thống và bản lĩnh văn hoá dân tộc Việt Nam cho sinh viên luôn được xác định là nền tảng vững chắc cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.