Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Giới thiệu chung Khoa Lý luận Chính trị

Tác giả: K. Lý luận Chính trị - Đăng ngày: .

 

Giới thiệu Khoa Chính trị - Luật

Khoa Chính trị - Luật, (tiền thân là Khoa Mác - Lênin và Tư tuởng Hồ Chí Minh) được thành lập theo quyết định số 57/QĐHT, ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở Tổ Mác - Lênin trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh và Tổ Lý luận Chính trị trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh

Thực hiện chủ trương “Đổi mới kết cấu nội dung chương trình, giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin” và sắp xếp, đổi tên khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2488/BGDĐT - ĐH&SĐH ngày 25 tháng 3 năm 2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã có Quyết định số 1061/QĐ-TĐHHT ngày 19 tháng 12 năm 2008 về việc sắp xếp lại tổ chức, đổi tên khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị.

 

Để phù hợp với xu hướng phát triển chung cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường, ngày 8 tháng 11 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 778 /QĐ-TĐHHT đổi tên khoa Lý luận Chính trị thành khoa Chính trị - Luật.

Văn phòng làm việc:

- Tầng 7, nhà 15 tầng, cơ sở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- Tầng 4, nhà A3, cơ sở Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Chính trị - Luật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh, quản lý toàn diện các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

1.Chức năng:

- Đào tạo cử nhân Giáo dục chính trị, Chính trị học, Luật học chính quy, liên thông, văn bằng 2; thực hiện chức năng triển khai các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ pháp lý; 

-Trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên;

-Xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo các mã ngành do khoa quản lý.

2. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của khoa trong từng năm học. Phân công nhiệm vụ cho các tổ bộ môn trực thuộc, cho mỗi cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo, đảm bảo cân bằng định mức lao động.

- Giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật cho các hệ đào tạo của trường; thực hiện đào tạo mã ngành cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị, cử nhân Chính trị học, cử nhân Luật học;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo; tham gia các đề tài NCKH, các hội thảo khoa học; xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo; biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Đề xuất kế hoạch thực hành, thực tập, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, học viên thuộc chuyên ngành do khoa đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và đề xuất với Nhà trường việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý;

 - Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học do khoa đảm nhận và mở các mã ngành đào tạo mới, liên kết đào tạo...;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, NCKH và tiến độ giảng dạy. Quản lý việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của giảng viên, nhân viên; quản lý sinh viên; đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên hàng tháng, hàng năm;

- Quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của Trường.

3. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng khoa: GVC. Nguyễn Thị Bích Hằng

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bô môn Luật: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Trưởng BM

Bộ môn Chính trị: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng BM