Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Tác giả: ThS. Đậu Thị Hồng - Đăng ngày: .

1. Công tác đào tạo lý luận chính trị  cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên. Đào tạo lý luận chính trị nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong các thời kỳ lịch sử. Từ đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển và hoàn thiện đường lối chính trị, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội; đồng thời, thông qua công tác này mà chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.


 

Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã khẳng định vai trò quan trọng của lý luận chính trị đối với quá trình vận động của cách mạng. Để lật đổ được chế độ xã hội cũ, xây dựng chế độ xã hội mới, cần có sự lãnh đạo của một Đảng được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – LêNin, học thuyết mang bản chất khoa học và cách mạng, học thuyết vừa phản ánh đúng đắn những quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, vừa chỉ ra mục tiêu, con đường, lực lượng, chiến lược, sách lược, phương pháp đấu tranh cách mạng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đến việc lựa chọn, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người luôn cho rằng, vấn đề cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng cũng như công tác xây dựng Đảng. Người thường dạy rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, bất cứ chính sách công tác gì nếu có bộ tốt thì thành công. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng khẳng định: Cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị. Nói về vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng.

 

Công tác đào tạo giáo dục lý luận chính trị trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cho mọi người nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường và biện pháp do Đảng vạch ra để thực hiện lý tưởng đó. Ngay từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đến nay, công tác đào tạo lý luận chính trị đã góp phần quan trọng trong công việc làm cho lý luận cách mạng thâm nhập vào quần chúng đặc biệt trở thành “công cụ vật chất” để đội ngũ cán bộ đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng của mình.

 

Hiện nay, công tác đào tạo lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới. Thông qua đào tạo lý luận chính trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, xây dựng con người mới – con người Xã hội chủ nghĩa. Thông qua đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong toàn Đảng, làm cho toàn Đảng thống nhất mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối, khắc phục mọi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Mặt khác, thông qua công tác đào tạo lý luận chính trị góp phần nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên,  góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo gồm những người kiên định lập trường, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng, có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

 

2.Trong xu thế đổi mới hiện nay, cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế - xã  hội với nhiều thuận lợi và thách thức nhiều vấn đề mới đặt ra cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Thực tiễn đặt ra cho Đảng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu phải tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới hết sức nặng nề, khó khăn đòi hỏi mỗi cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng. Cho nên, nhiệm vụ của hệ thống chính trị là phải nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, nhất là trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở - đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tại cơ sở chúng ta cần chú ý tới các giải pháp cơ bản như:

 

Thứ nhất, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác đào tạo lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Đặc biệt tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

 

Thứ hai, cần đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ,  đảng viên theo tinh thần lý luận gắn với thực tiễn phù hợp với tình hình mới. Nội dung chương trình đào tạo luôn là vấn đề cơ bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nó có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Để thực hiện được điều này cần tăng cường tính thực tiễn trong các bài giảng, chú trọng nghiên cứu thực tế và giảng dạy theo những vấn đề được khái quát từ các tình huống đặc trưng trong thực tế, dự kiến những tình huống có thể phát sinh và những giải pháp giải quyết các tình huống này.     

 

Thứ ba,  cần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, khắc phục hạn chế của phương pháp dạy truyền thống là truyền thụ một chiều trên cơ sở đó kích thích, rèn luyện tư duy sáng tạo cho người học. Cần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu chính. Thực hiện phương pháp giảng dạy gắn lý luận liên hệ với thực tiễn, khắc phục tình trạng giảng dạy nặng về lý thuyết, tổ chức tốt các buổi xêmina...Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ngoài việc đảm bảo tính khoa học thì còn cần phải căn cứ vào trình độ của người học

 

Thứ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị nhằm hình thành một đội ngũ có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề. Ngoài việc phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng lý luận chính trị thì cần xây dựng cơ chế, chính sách cởi mở để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy là cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia giỏi để tham gia giảng dạy và truyền đạt tại các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

Thứ năm, hiện đại hóa cơ sở vật chất. Để công tác giáo dục chính trị tiến hành có hiệu quả, cần có cơ sở vật chất và kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy và học. Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo được hiện đại hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và học viên trong việc tiếp cận những phương pháp giảng mới, những thông tin khoa học mới, hệ thống tổ chức quản lý mới…góp phần nâng cao trình độ hiểu biết cũng như năng lực công tác trong hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.

 

3.Có thể khẳng định, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu bức thiết và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng, từ đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với điều kiện trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.256.
  2. Đỗ Nguyên Phương, Mấy vấn đề trong công tác lý luận, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, số 7, 1992.
  3. Nguyễn Thái Sơn, Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, NXB Lý luận chính trị, 2001.