Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Chi bộ khoa Chính trị - Luật tham gia hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng - Đăng ngày: . - Đăng trong mục: Tin tức - Sự kiện

 Chiều 25/8/2023, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩms “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã thu hút toàn bộ Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường tham gia. Toàn thể đảng viên, viên chức thuộc Khoa Chính trị - Luật đã tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc và đã có đại diện của Chi  bộ Khoa trình bày tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, thạc sỹ Biện Văn Quyền - đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên, Phó trưởng Khoa Sư phạm - đã giới thiệu, trao đổi một số nội dung trọng tâm trong tác phẩm của Tổng Bí thư gồm: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”;  “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”…

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được kết cấu làm 3 phần:

 Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. 

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa TNTC từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tại Hội nghị, đại diện các khoa, phòng ban chức năng, các chi bộ đã lên trình bày tham luận của mình về Tác phẩm và vai trò của Tác phẩm đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Đại diện Chi bộ Khoa Chính trị - Luật, Phó trưởng Khoa, TS.Phạm Huy Thông trình bày tham luận với tiêu đề “Thông điệp “Phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực” trong Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ của đảng viên, viên chức trong phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

 

Nội dung chính trong bản Tham luận đã thể hiện sự phân tích đầy đủ và cụ thể hơn về thông điệp mà cuốn sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên, đó là nhận diện rõ hơn, sâu hơn về phạm vi của tham nhũng, tiêu cực. So với “tham nhũng” thì “tiêu cực” có nghĩa rộng hơn. Từ bài tham luận, TS. Phạm Huy Thông đã đưa ra một số giải pháp để trao đổi tại Hội nghị.  Cụ thể:

Một là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo định hướng Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định và đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị.

Bốn là, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chính trị và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được kết thúc bởi bài phát biểu tổng kết của TS. Đoàn Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường khẳng định thêm những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Tác phẩm và hướng vận dụng Tác phẩm vào thự tiễn hiện nay. Hội nghị thực sự là buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Đồng thời, những bài tham luận chất lượng tại Hội nghị đã tạo ra không khí trao đổi, thảo luận đầy tính xây dựng để đưa ra được các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả.