Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số thay đổi nội dung giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học dành cho sinh viên các ngành không chuyên

Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền - Đăng ngày: .

Thực hiện kế hoạch số 525/KH-BGD ĐT ngày 19/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/22014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập các môn Lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị trong đào tạo đại học dành cho khối không chuyên có sự thay đổi căn bản từ 10 tín chỉ của ba môn là Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam thành 11 tín chỉ cho 5 môn là Triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ  nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.


Đối với phần chủ nghĩa xã hội khoa học trước đây nằm trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thời lượng giảng dạy chỉ một tín chỉ. Nội dung gồm ba chương, đó là:

 

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

 

Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

 

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

 

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học được xây dựng nhằm mục tiêu: về kiến thức giúp sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin; về kỹ năng giúp sinh viên nâng cao được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về thái độ giúp sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng của Đảng ta nói chung.

 

So với chương trình học cũ, môn học này có một số thay đổi như sau:

 

Một là, về tên gọi, từ nằm chung trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thành có tên gọi riêng là Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Hai là, thời lượng của môn học tăng từ 01 tín chỉ lên 02 tín chỉ.

 

Ba là, về nội dung, từ ba chương thành bảy chương bao gồm:

 

Chương 1: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Chương 2: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

 

Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

 

Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 

Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 

Trong tất cả các chương đều được kết cấu gồm ba phần, phần lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần thực tiễn và phần liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. Kết cấu nội dung các chương phù hợp với thực tiễn xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay và làm rõ được nội dung giúp cho sinh viên khối các ngành không chuyên chủ nghĩa Mác - Lênin dễ hiểu vận dụng tốt hơn vào thực tiễn.

 

Hiện nay bộ môn Chính trị đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề cương môn học, soạn giáo án theo hướng đổi mới để kịp giảng dạy vào năm học 2020 - 2021.