Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Ninh - Đăng ngày: .

Hà Tĩnh là một trong những địa phương khó khăn trong cả nước. Đại đa số dân cư Hà Tĩnh đang sống ở nông thôn. Phát triển nông nghiệp nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế xã hội của tỉnh. Quán triêt tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ra Nghị quyết 02 NQ-TU về tiếp tục lãnh đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và tập trung xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh và nêu mục tiêu : “Tất cả các xã vùng nông thôn trong toàn tỉnh đều triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới”

Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Số  08 - NQ/TU  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, đồng thời nêu rõ mô hình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh là:  “Xây dựng nông thôn mới theo hướng truyền thống, văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không gian làng, xã, quy hoạch kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo môi trường sinh thái... Nhanh chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục coi xây dựng nông thôn mới là  một trong những nhiệm vụ đột phá của Hà Tĩnh. Nghị quyết nêu rõ: “Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu đến năm 2020 Hà Tĩnh có trên 50% số xã, 3 - 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh và đạt chuẩn 7 tiêu chí sau: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất - việc làm - thu nhập - hộ nghèo, giáo dục - y tế - văn hóa, cảnh quan - môi trường, an ninh trật tự - hành chính công và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là tập trung xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025, 13/13 đơn vị cấp huyện của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3%/năm; có ít nhất trên 200 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 20% số sản phẩm đạt 4 sao, trên 5% số sản phẩm đạt 5 sao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%.

Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đó của Đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sâu rộng trên khắp mọi địa bàn của tỉnh. Hiện nay, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên 600 khu dân cư và hơn 6.000 vườn mẫu đạt chuẩn.Theo đó, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu chí (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010); có 173 xã đạt chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã); không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên 600 khu dân cư và hơn 6.000 vườn mẫu đạt chuẩn.

Những thành tựu đó đã tạo ra một bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Hà Tĩnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuât; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần cho người dân; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.