Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

THANH NIÊN VIỆT NAM XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Đăng ngày: .

Đảng ta chỉ rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Thanh niên là lực lượng “rường cột” của nước nhà, góp phần quan trọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác tuyên truyền miệng làm cho lý luận thấm sâu vào quần chúng, tạo sự thống nhất giữa tư tưởng - hành động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Việt Nam trong công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Trong quá trình đấu tranh cách mạng, công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm hình thành, phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, chiến tranh cách mạng và trong xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuyên truyền miệng là bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng. Cùng với các bộ phận khác của công tác tư tưởng, tuyên truyền miệng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xã hội, góp phần xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học, tư tưởng, tình cảm, nhân cách, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong thời đại ngày nay, dù các phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, phổ biến, tiện lợi thì tuyên truyền miệng vẫn là một hình thức tuyên truyền hiệu quả, không thể thay thế. Hiện nay, công tác tư tưởng nói chung, hoạt động tuyên truyền miệng nói riêng của Đảng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức.

Trong những năm qua, các thế lực thù địch, chống phá tập trung vào các phương thức cơ bản để lôi kéo, kích động thanh niên, thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta, đó là thâm nhập, tác động vào thanh niên để tạo dựng lực lượng; thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo thanh niên trong nước tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tìm cách tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh tham gia các tổ chức phản động lưu vong; các tổ chức tôn giáo, “tà đạo”, “đạo lạ” đã triệt để lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phát triển, lôi kéo tín đồ thanh niên; lôi kéo thanh niên tụ tập đông người, phản ứng tập thể hoặc biểu tình gây rối an ninh tư tưởng; lôi kéo văn nghệ sỹ, trí thức tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Trên không gian mạng, các đối tượng thù địch tập trung đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc; tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc, thông tin thật giả lẫn lộn tác động đến niềm tin của giới trẻ; khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử, lợi dụng tính tương thích và ứng dụng kết nối mạng không dây để đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc hoặc thay đổi nội dung thông tin nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang dư luận.

Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, đó là “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”; Nghị quyết 35-TW/NQ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cũng đề ra và chỉ rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tổ chức Đoàn, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ 2 nhóm giải pháp “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Chính vì vậy, trong thời gian qua các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nhất định và có nhiều bài học quý báu. Theo đó, một số kết quả Đoàn Thanh niên đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường; Tăng cường truyền tải những thông tin tích cực tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt trên các nền tảng số, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh thiếu nhi, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Hệ thống báo chí của Đoàn đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể theo lộ trình để tham gia tích cực và có trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; các hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái được chú trọng.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng hòa bình. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra ngày càng cao, đồng thời căn cứ vào khả năng, vai trò, trách nhiệm của thanh niên, thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của thanh niên Việt Nam trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, để phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho thanh niên về tầm quan trọng của tuyên truyền miệng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây là, giải pháp có vai trò tạo cơ sở nền tảng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của lực lượng thanh niên trong quá trình tổ chức triển khai công tác tuyên truyền miệng. Theo đó, thông qua nhiều cách thức khác nhau để giúp thanh niên quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay. Phải giúp thanh niên hiểu rõ rằng, tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng để tiến hành hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác cho thanh niên. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… Thông qua các hoạt động trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền miệng của thanh niên, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, xây dựng lực lượng thanh niên trở thành đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là “cầu nối” giữa Đảng và Nhân dân, giữa Trung ương với địa phương. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng ngừa, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì vậy, thực hiện hiệu quả giải pháp này sẽ thúc đẩy tích cực, đảm bảo phát huy tốt vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bồi dưỡng phẩm chất cho thanh niên cần chú ý tới một số tiêu chuẩn, như: Có lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, sự nghiệp đổi mới; có tính đảng, tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình khiêm tốn, giản dị, quan hệ với mọi người; có trình độ giác ngộ chính trị cao, nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm và các nghị quyết của Đảng, có khả năng tiếp thu, truyền đạt hiệu quả trước tập thể quần chúng nhân dân; có trình độ văn hóa, hiểu biết rộng, nhất là về kiến thức tâm lý học và khả năng sư phạm; có khả năng tiếp thu, phân tích, lập luận, diễn đạt tốt.

Quá trình bồi dưỡng năng lực tuyên truyền miệng cho thanh niên cần theo hướng toàn diện, song tập trung vào một số năng lực nhận thức, lý luận; năng lực tổ chức và hoạt động thực tiễn; năng lực tổng hợp, nghiên cứu tình hình, phân tích và xử lý thông tin; kỹ năng giao tiếp và năng lực sư phạm. Đặc biệt, bồi dưỡng cho thanh niên những nội dung quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao trình độ, phương pháp tư duy lý luận, nhạy bén trong việc nắm bắt những vấn đề lý luận mới.

Thứ ba, phát huy vai trò của thanh niên trong kết hợp giữa tuyên truyền miệng trực tuyến với tuyên truyền miệng trực tiếp

Đây là, giải pháp quan trọng nhằm phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền miệng, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Thực tiễn cũng cho thấy, phương thức tuyên truyền miệng trực tuyến đã và đang trở thành xu thế phổ biến ở các quốc gia phát triển trên thế giới và trong khu vực trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với Việt Nam, phát triển phương thức tuyên truyền miệng trực tuyến chính là sự bắt nhịp với xu hướng đổi mới của thế giới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và hoạt động tuyên truyền miệng. Đối với các vấn đề thời sự quan trọng, có tính quan trọng, cấp thiết về mặt chính trị, hoặc các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng thì cần sử dụng phương thức tuyên truyền miệng trực tiếp, không sử dụng phương thức trực tuyến để tuyên truyền. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho thanh niên sử dụng tiến tới làm chủ các phương thức tuyên truyền miệng trực tiếp thông qua các phần mềm trực tuyến, như: Zoom Cloud Meeting; Skype; Google Hangout Meet; Lifesize; Gotomeeting. Quá trình kết hợp giữa phương thức tuyên truyền miệng trực tiếp và tuyên truyền miệng trực tuyến cần tiến hành thường xuyên, khoa học, chặt chẽ, sát với điều kiện thực tiễn và phù hợp với thanh niên.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tập I.
  2. Nguyễn Huy Ngọc (2013), “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, Số tháng 7/2013.
  3. Hà Dũng Hải (2018), “Định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người”, Tạp chí Mặt trận, số tháng 3/2018.