Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Một số nội dung cơ bản sửa đổi hiến pháp năm 1992

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Khoa Lý Luận Chính Trị - Đăng ngày: .

Ngày 29/10/2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã trình bày Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Tờ trình, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác định 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

1) Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ và sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

2) Sửa đổi Hiến pháp 1992 để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước;

3) Sửa đổi Hiến pháp 1992 để tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội;

4) Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân;

5) Sửa đổi Hiến pháp 1992 để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường;

6) Sửa đổi Hiến pháp 1992 để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể chế hóa sâu sắc đường lối quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

7) Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8) Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm hội nhập quốc tế đầy đủ và vững chắc;

9) Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định và phát triển của Hiến pháp, trong đó gồm cả vấn đề về bố cục, kết cấu khoa học, hợp lý của bản Hiến pháp.

Cụ thể hóa 9 nội dung cơ bản nêu trên, Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 126 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp giảm 1 chương, 21 điều, 18 điều giữ nguyên, 95 điều sửa đổi và bổ sung 13 điều mới. Một số vấn đề hiện còn ý kiến khác nhau là về: Cách thể hiện các thành phần kinh tế trong Hiến pháp; thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh; việc bầu thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; thẩm quyền phong hàm, cấp sỹ quan cấp cao của Chủ tịch nước; phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; địa vị pháp lý của Hội đồng Nhân dân; cơ quan bảo vệ Hiến pháp; việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp...

Theo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và ở địa phương; lấy ý kiến về toàn bộ nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua các hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác. Ủy ban đề nghị Quốc hội cho tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

Như vậy, theo tinh thần của hai Dự thảo trên đây có thể thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định cụ thể các vấn đề cần được sửa đổi trong Hiến pháp 1992 đáp ứng yêu cầu đất nước trong điều kiện phát triển mới. Bên cạnh đó, vấn đề trưng cầu ý dân đã được đề cập đến một cách khá toàn diện, đây là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân.