Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHI BỘ CƠ SỞ ĐẢNG Ở HÀ TĨNH TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Tác giả: ThS. Đường Thế Anh - Đăng ngày: .

Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, đăng trên Tạp chí Học tập, số 12 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, việc rèn luyện đạo đức cách mạng đang dần trở thành hành động tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Hà Tĩnh.

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-1931 đã để bài học cách mạng sâu sắc về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên ở các chi bộ cơ sở đảng ở Hà Tĩnh. Ngày 1-9-1991, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh được tái thành lập. Lúc mới tách tỉnh tình hình kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, nhưng Đảng bộ đã sớm quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ cơ sở đảng.

Chi bộ có vị trí đặc biệt trong hệ thống tổ chức của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nơi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Thực tế cho thấy, chi bộ vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên chi bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Muốn xây dựng chi bộ “bốn tốt” thì phải bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên.”(1). Để làm tròn trách nhiệm của người cách mạng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải luôn nỗ lực phấn đấu, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, vì: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(2).

Thấm nhuần lời dạy của cổ nhân: đức là cội gốc, tài là ngọn cành; kế thừa và phát triển những yếu tố đạo đức truyền thống của dân tộc và tinh hoa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cách mạng phải hội đủ 2 yếu tố: đức và tài, hồng và chuyên để có thể hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong khi khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng, Người không vì thế xem nhẹ tài năng; bởi theo Hồ Chí Minh, có đức mà không có tài thì vô dụng, nhưng nếu có tài mà không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy, người cán bộ, đảng viên cũng không quy tụ, lãnh đạo được nhân dân.

Đạo đức phải gắn liền với năng lực; cùng với việc trau dồi năng lực chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ,thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự mình rèn luyện đạo đức, hoàn thiện bản thân để quy tụ và hấp dẫn được quần chúng - từ đó, lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đạo đức cách mạng là quyết tấm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”(3)…

Năm 1930, ngay từ những ngày đầu thành lập các Chi bộ cơ sở ở Hà Tĩnh, đã được chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức đưa phong trào cách mạng vào quần chúng nhân dân. Chi bộ đặc biệt chú trọng yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực của người cán bộ cách mạng. Trong suốt thời kỳ cách mạng các Chi bộ cơ sở ở Hà Tĩnh xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng đó là yêu cầu nội tại, thường xuyên, liên tục. Điều đó hoàn toàn do bản thân rèn luyện, phấn đấu. Người cán bộ, đảng viên hết lòng vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì sẽ chí công vô tư, có đạo đức cách mạng trong sáng.

Trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển phần lớn cán bộ, đảng viên của các Chi bộ cơ sở ở Hà Tĩnh đã luôn gương mẫu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong các chi bộ đảng là những người đã luôn nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ và luôn vì đảng, vì Nhân dân mà hết lòng, hết sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, sống cần, kiệm, liêm, chính, làm việc chí công vô tư; không công thần, không lo kèn cựa chế độ đãi ngộ; không quan liêu, kiêu ngạo, tham ô, tham nhũng, lãng phí, chạy tuổi, chạy bằng cấp; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn nghiêm khắc, thường xuyên tự phê bình và phê bình... để ngày càng tiến bộ, nhờ đó mà trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng, nhiều Chi bộ cơ sở ở Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm lịch sử mà Nhân dân giao phó.

Thực tiễn cho thấy chi bộ là môi trường quan trọng để mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đặc biệt là môi trường để mỗi đảng viên tự rèn luyện đạo đức cách mạng, thể hiện bản lĩnh, năng lực trong mọi hoạt động của bản thân; từ đó giúp các đồng chí đảng viên thấm nhuần đạo đức và lý tưởng của người cách mạng.

Bên cạnh những thành tựu trong suốt hơn 90 năm đã đạt được chi bộ cơ sở đảng ở Hà Tĩnh hiện nay vẫn còn có nhứng tồn tại, hạn chế đó là:

Việc nắm diễn biến và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng với việc xử lý một số vấn đề nảy sinh từ cơ sở có những thời điểm thiếu kịp thời. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc có vụ việc còn bị động, lúng túng(4).

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có những nội dung còn thiếu chiều sâu, chưa trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên; gương điển hình trên các lĩnh vực, địa bàn và sức lan tỏa còn hạn chế. Tự phê bình và phê bình trong Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự hiệu quả; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở một số địa phương, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các loại hình chi bộ nhiều nơi còn khó khăn. Công tác xây dựng Đảng trong một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp chưa được chú trọng. Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên nhiều nơi chưa thực chất. Việc phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, một số địa bàn nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được quan tâm (5).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của một số cấp uỷ đảng chưa hiệu quả; nghị quyết ban hành nhiều nhưng tổ chức thực hiện còn yếu, thiếu kiểm tra, giám sát. Phương thức Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên có nơi hiệu quả thấp, có biểu hiện bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Một số thành viên các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa thực sự sâu sát cơ sở.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra thiếu bản lĩnh, chưa kiên quyết trong kiểm tra, xử lý và tham mưu xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để khắc phục những hạn chế đó Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX (2020-2025) đã đề ra những giải pháp  nhằm xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục triển khai đồng bộ, cụ thể hệ thống các văn bản chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định số 101-QĐ/TW, số 55-QĐ/TW, số 08-QĐi/TW của Trung ương và Quy định 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; ban hành quy chế giám sát quyền lực của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 Cụ thể hóa các quy định để phát huy vai trò giám sát của tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm thực chất và hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực.

  Kết hợp chặt chẽ các biện pháp về chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, xử lý theo pháp luật... để đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ đảng, đồng thuận trong Nhân dân. Chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống, nhất là thế hệ trẻ; tăng cường nắm thông tin và cương quyết xử lý các đối tượng sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, nói xấu chế độ và kích động Nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực chất việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với kiểm điểm hằng năm. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để đề ra các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước(6). 

Bài học về tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên vẫn có giá trị lớn trong việc xây dựng Chi bộ cơ sở đảng ở Hà Tĩnh hiện nay. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cách mạng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15 tr.611-612
(2), (3),Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5 tr.289, 292-293, 291-292

 (4) (5) (6). Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Hà Tĩnh, 2020


Tags: ly luan chinh tri,