Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong giai đoạn mới

Tác giả: Th.S Lê Thị Thái - Đăng ngày: .

       Cán bộ là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của công cuộc cải cách tư pháp. Công tác cán bộ là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cải cách tư pháp thể hiện trước hết ở vai trò của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp. Trên cơ sở các quan điểm định hướng của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động lãnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và các chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Để cụ thể hoá và quán triệt các chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan chính quyền, các cơ quan tư pháp quán triệt thành các văn bản pháp quy để chỉ đạo thực hiện trên các mặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp như công tác đào tạo, bồi dưỡng; tuyển chọn, bổ nhiệm; quản lý, đánh giá; chính sách cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các cơ quan tư pháp xây dựng kế hoạch, đề án tuyển chọn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp; tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ tư pháp cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện đúng thẩm quyền trong giải quyết án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự

            Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, các cơ quan tư pháp Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp 2 cấp; bố trí đủ cán bộ quản lý, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; tuyển chọn những cán bộ trẻ, có năng lực phẩm chất, đạo đức để bồi dưỡng, tạo nguồn cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên...đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Trong Chương trình trọng tâm công tác Cải cách tư pháp năm 2015 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trương “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp” Trong đó nhấn mạnh: Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ trong các cơ quan tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang” trong các cơ quan tư pháp.

Trên cơ sở các quan điểm định hướng của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động lãnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và các chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tập trung chỉ  đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ở một số điểm sau:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp có số lượng hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nhiệm vụ chuyên môn làm trung tâm.

- Xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực, trình độ cán bộ.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công cụ.

- Xây dựng đội ngũ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp có kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sạch, bàn lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm đấu tranh vì công lý và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Có cơ chế chính sách để tuyển chọn, thu hút những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các cơ quan dân cử đối với hoạt động của các chức danh tư pháp.

Như vậy, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra quan điểm, chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hoá tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ; đưa ra các chủ trương cụ thể như đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; tuyển chọn-bổ nhiệm… Qua đó đã chuyển hoá các quan điểm, chủ trương trong thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp như quán triệt cụ thể thành các chương trình, kế hoạch, các đề án cụ thể; quá trình thực hiện các mặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp từ thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đến quy trình tuyển chọn-bổ nhiệm; xây dựng phẩm chất, thực hiện chính sách đối với cán bộ tư pháp. Qua đó cũng mang lại những kết quả ban đầu là cơ sở cho quá trình tổng kết những kinh nghiệm trong hoạch định cũng như tổ chức thực hiện của Đảng bộ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2006), Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trong giai đoạn 2006 – 2020 (Phòng Tư liệu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh).

 [2]. Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2015), Báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 – 2015 (Phòng Tư liệu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh).

[3]. Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2015), Tài liệu Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Phòng Tư liệu, Tỉnh ủy Hà Tĩnh).